Tjenestevilkår

1. FORUTSETNINGER

Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, generelle betingelser for det bestilte produkt i følge gaweb.no, samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen inngås mellom GA Hammar avd. GaWeb org.nr. 989460331 (heretter kalt GaWeb) og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet (heretter kalt Bruker). Avtalen er inngått når brukeren har gjennomført bestillingen via GaWeb sine bestillingssider eller andre kanaler, og mottatt epost-bekreftelse på at GaWeb har mottatt bestilling.

Bruker skal være myndig fysisk eller juridisk person. Bruker får ikke videreselge eller delselge deler av Webhotell til ytterligere parter.

GaWeb forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling uten forklaring.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

GaWeb tilbyr Bruker muligheten til å lagre elektroniske data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen via Internett. I tillegg får brukeren muligheten til å sende elektronisk post (epost) via Internett og GaWeb sine systemer. GaWeb vil fakturere Bruker for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene.

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Registrer riktig, komplett og oppdatert informasjon om seg selv når GaWeb ber om slik informasjon. Oppdatere og vedlikeholde slik informasjon slik at den alltid er oppdatert.

Bruker er forpliktet til løpende å meddele GaWeb eventuelle endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse. Manglende meddeles til GaWeb om endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse, vil bli ansett som et vesentlig brudd på GaWeb sine tjenestevilkår, og GaWeb kan benytte seg av retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til GaWeb.

GaWeb vil ikke under noen omstendigheter utlever noen av disse opplysningene til tredjepart, med mindre Bruker selv har gitt skriftlig tillatelse til dette eller GaWeb via rettslig kjennelse blir påtvunget til å utlevere denne informasjonen om Bruker.

Dersom det blir GaWeb kjent at noe av informasjonen som Bruker har lagt inn er feil eller ukorrekt forbeholder GaWeb seg retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til GaWeb. I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.

3. ENDRING AV VILKÅRENE

GaWeb forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet. Dersom en slik endring finner sted, skal GaWeb informere om dette på tjenesten sin hovedside (www.gaweb.no) samt til kunde via epost. Kunden plikter til enhver tid å sørge for at GaWeb har korrekt informasjon om kommunikasjonskanalen til Bruker. Dersom Bruker ikke godtar de nye vilkårene for tjenesten, har Bruker muligheten til å avslutte sin bruk av tjenesten der og da.

Dersom Bruker fortsetter og benytte seg av tjenesten betyr dette at: Bruker godkjenner de nye vilkårene for bruk av tjenesten. Bruker forplikter seg til vilkårene som er angitt her for bruk av tjenesten.

4. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN

GaWeb vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. GaWeb kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig. GaWeb forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.

GaWeb har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom GaWeb benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.

5. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET

Når du blir Bruker av tjenestene fra GaWeb vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord. Det er Bruker selv som er ansvarlig dersom disse ikke holdes hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer under Bruker sin brukerkonto.

Bruker forplikter seg til enhver tid å informere GaWeb dersom Bruker er kjent med uautorisert bruk av Brukers brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsrisiko.

6. BRUKERS PERSONVERN

GaWeb har som prinsipp å overholde den private kommunikasjonen mellom sender og mottaker. I tillegg til de regler som er angitt i punkt 2 ovenfor lover GaWeb ikke å overvåke, redigere, slette eller utelukke noe av innholdet av en Brukers private kommunikasjon. Unntak er gjeldende dersom: GaWeb blir påtvunget dette via rettslig instans eller Det er behov for å beskytte GaWeb sine rettigheter og/eller eiendom eller Det i helt særskilte tilfeller er nødvendig å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller allmennheten forøvrig.

Bruker er inneforstått med at GaWeb ikke godkjenner innholdet av den kommunikasjon Bruker foretar via tjenesten og heller ikke at GaWeb tar noe som helst ansvar for eventuelle truende, ulovlige eller på annen måte støtende materiell som Bruker får via denne kommunikasjonen. GaWeb tar heller ikke noe som helst ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.

Bruker er inneforstått med og godkjenner at GaWeb gjør teknisk bearbeidelse av Brukers e-post og dens innhold for å: Sende og motta meldinger Tilpasse meldinger til tekniske spesifikasjoner i tilknyttede nettverk Tilpasse meldinger til tjenestens eventuelle begrensninger

Innholdet på Brukers websider må til enhver tid følge norsk lovgivning og GaWeb kan ikke holdes ansvarlig dersom Bruker ikke overholder dette. GaWeb forbeholder seg retten til å stenge Brukers konto(er) uten videre beskjed dersom det kommer frem at slikt ikke er tilfelle.

7. ANSVAR

Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig. GaWeb kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille Brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.

Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at GaWeb ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.

GaWeb tar intet ansvar når det gjelder varer eller tjenester som bestilles eller mottas gjennom denne tjenesten eller eventuelle transaksjoner som gjøres via denne.

Bruker er inneforstått med og godtar at GaWeb, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer, ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

Ingen muntlig eller skriftlig garanti som ikke finnes i dette dokumentet kan gis.

8. DOMENENAVN

GaWeb forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn. Bruker er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter GaWeb har satt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc. Bruker er  selv ansvarlig for at de nødvendige skjema for overdragelse er korrekt utfylt og sendt til GaWeb.

Ved bestilling av .no-domenenavn kreves egenerklæring tilsendt fra Bruker før domenenavnet registreres. Dersom gyldig og godkjent egenerklæring ikke er GaWeb i hende innen 2 uker fra og med bestillingsdato betraktes tjenesten som levert av GaWeb, bestillingen avsluttet og det eventuelt forhåndsbetalte beløp tapt i sin helhet.

9. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER

GaWeb tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at Brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.

GaWeb har ved sending og mottak av meldinger eller data ikke satt en øvre grense på antall eller mengde av dette, men forbeholder seg retten til å allikevel avgjøre om Bruker sin benyttelse av tjenesten er i samsvar med Vilkår for bruk av tjenesten, og kan utelukke Bruker dersom GaWeb definerer det slik at Bruker ikke følger det som fastsettes i disse vilkårene. Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift. Andre begrensinger for de respektive kontoer kan forekomme.

10. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN

Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten. Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges alle lokale, statlige og internasjonale lover og regler.

Bruker forstår og godtar: Å ikke benytte tjenesten til kriminelle handlinger. Å ikke avbryte, ødelegge eller sabotere GaWeb sin tjeneste eller nettverk i forbindelse med tjenesten. Å forholde seg korrekt i forhold til alle tilknyttede nettverks regler og prosedyrer.

Eksempler på tjenester/materiell som ikke er tillatt (engelske ord og uttrykk er benyttet):

 • Topsites
 • IRC Scripts/Bots
 • Proxy Scripts/Anonymizers
 • Pirated Software/Warez
 • Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programs/Scripts/Applications
 • Mail Bombers/Spam Scripts
 • Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
 • File Dump/Mirror Scripts (similar to rapidshare)
 • Commercial Audio Streaming (more than one or two streams)
 • Escrow/Bank Debentures
 • High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
 • Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Sale of any controlled substance without prior proof of appropriate permit(s)
 • Prime Banks Programs
 • Lottery/Gambling Sites
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Hacker focused sites/archives/programs
 • Sites promoting illegal activities
 • Forums and/or websites that distribute or link to warez/pirated/illegal content
 • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
 • Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Mailer Pro
 • Broadcast or Streaming of Live Sporting Events (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, etc)Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon. Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett. Bruker vil ikke benytte tjenesten til kjedebrev, «spam»-e-post eller andre distribusjonslister til personer som ikke har gitt spesifikk informasjon om at de ønsker å inkluderes i slike tjenester. Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.

Bruker forstår og godtar å ikke sende eller publisere ulovlige, trakasserende, obskøne, truende, vulgære eller på annen måte støtende materiale i noen form. Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler. Forsøk på å tilegne seg tilgang til andre selskapers datasystemer er ikke tillatt.

Bruker må ikke under noen omstendigheter foreta handlinger og transmisjoner som vil kunne utgjøre en uforholdsmessig stor byrde på GaWeb sine servere og teknisk infrastruktur.

GaWeb forbeholder seg retten til å fjerne innhold som zip, MP3, jpg og liknende såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensikten med GaWeb sine webhotell er ikke å fungere som ekstern harddisk for lagring av større mengder filer til fri nedlastning eller visning, men derimot en fremvisnings- og/eller salgsplass for fysiske og juridiske personer.

Bruker skal ikke ødelegge eller bryte inn i andre brukeres benyttelse eller glede av å bruke tjenesten.

11. FRI TRAFIKK

GaWeb har i utgangspunktet fri trafikk på alle webhotell, men i tilfelle av grov utnyttelse, forbeholder GaWeb seg retten til å oppheve Brukers abonnenment eller å sette begrensninger på Brukers trafikk. Grov utnyttelse kan eksempelvis være overtredelse av reglene i punkt 10, samtidig med at denne overtredelsen forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

12. AVSLUTNING AV TJENESTEN

Et abonnement løper i 12 måneder ad gangen (en «abonnementsperiode»), med mindre annet er spesifisert, og kan til enhver tid sies opp av Bruker med minimum 1 – en – måneds varsel inntil utløpet av en abonnementsperiode. F.eks. hvis Bruker har tegnet et abonnement den 1. januar 2010 gjelder abonnementet til 31. desember 2010. Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet for det følgende år (2011) skal abonnementet sies opp senest 30. november 2010. Denne avslutningen må gjøres via GaWeb sin websider (www.gaweb.no) eller pr epost. Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra Bruker.

GaWeb holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

Dersom Bruker skulle være eller bli misfornøyd med tjenesten eller reglene i dette dokumentet skal han forholde seg på følgende måte: Øyeblikkelig slutte å bruke tjenesten. Avslutte sin brukerkonto. Informere GaWeb om avslutningen.

GaWeb forplikter seg ikke til å varsle Bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ kontaktform over internett eller brev post (f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.

Ved avslutning av brukerkontoen vil Brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne. Bruker har ingen rett til og GaWeb har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til Bruker eller tredjepart.

13. BESKJEDER TIL ELLER FRA GAWEB

Alle beskjeder til eller fra GaWeb skal foregå skriftlig, via e-post, via GaWeb sine kundesider (www.gaweb.no) eller normal postgang. GaWeb kan sende ut meldinger via tjenesten dersom GaWeb mener dette er nødvendig for å informere Bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere. Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra GaWeb gjennom valgt kommunikasjonskanal.

14. SIKKERHETSKOPIERING AV DATA

Bruker forstår og godtar at GaWeb ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt. Bruker er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på GaWeb sine servere.

15. BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten. GaWeb vil forhåndsfakturere Bruker for bruk av tjenesten 1 – en – måned før ny periode av produktet/tjenesten starter. Bruker gis 14 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt. Ved forsinket betaling vil Bruker motta purring fra oss 14 dager etter fakturaens forfall. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. GaWeb forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart. Dersom betaling ikke er mottatt ved start av ny abonnementsperiode, er Bruker inneforstått med at produktet/tjenesten kan bli suspendert eller slettet og at domene ikke vil fornyes.
GaWeb pålegger seg å sende ut faktura via e-post til e-postadresse angitt av bruker 1 – en – måned før ny periode av produktet/tjenesten starter. GaWeb pålegger seg også å sende ut varsel via e-post samme dag som fristen på faktura utgår. GaWeb sender faktura, purring og inkassovarsel kun via e-post. GaWeb er ikke ansvarlig for at Bruker mottar e-postene som blir sendt.

Bruker kan betale for tjenesten ved hjelp av bankoverføring  eller PayPal (www.paypal.com).

16. ANGRERETT

Ved benyttelse av angrerett tilbaketrekker GaWeb rettighetene til å benytte seg av tjenesten og Bruker vil få refundert betalt beløp, med unntak av det som fremgår av punktene under og eventuelt gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 30 dager fra bestillingstidspunktet. Tjenesten er levert når registrering av domenet er foretatt ved domenets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om 30 dagers fristen for angrerett ikke er utløpt. Dersom GaWeb mottar avbestilling før domenet er registrert og innen utløp av angrefristen vil Bruker uavkortet få refundert sin betaling. Forhåndsdesignet webdesign eller logo er ikke refunderbare etter at kjøpet er gjennomført.
Ved bruk av angreretten kan dette fremstilles skriftlig via brevpost eller elektronisk via e-post dersom GaWeb godkjenner refusjonen på denne måten.

17. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid vil tjenesten permanent stenges. En stenging blir å anse som en oppsigelse slik at Brukerens betalingsforpliktelser gjelder til datoen stengingen utføres.

18. RETTIGHETER TIL INNHOLD

Bruker forstår og godtar at alt innhold på sidene til GaWeb og våre annonsører tilhører det enkelte firma og all bruk av dette materialet må godkjennes av disse. Det betyr at Bruker ikke kan kopiere, reprodusere, distribuere eller lage relaterte arbeider ut fra innhold funnet på disse sidene uten skriftlig godkjennelse fra det enkelte firma.

Alle varemerker er copyright beskyttet av sine respektive eiere og alle rettigheter forbeholdes.

19. FORCE MAJEURE

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

20. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom Bruker og GaWeb skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som verneting.